Search
Филтрирай по...

Общи условия на Facebook игра „Време е за тренировка“

 1. Организатор на играта
 2. 1. Facebook играта „Време е за тренировка“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от “Ревита” ЕООД, ЕИК 160113410, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Източен, бул. Източен No 48, ет. 3 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалната уеб страница на Ревита: https://revita.bg/

(„Официални правила“).

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване официалната уеб страница на Ревита:https://revita.bg/

1.4. Администратор на Играта e Бранд Ню Вижън Къмпани ООД, ЕИК 202958548, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Позитано No 9А, ет. 4, офис 12 („Администратор“).

 

 1. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

 

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Играта стартира на 19.03.2019 г. и ще продължи до 24.03.2019 г., 23:00 часа (българско време).

 

 1. Право на участие

3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и има навършени 18 години. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми Ревита ЕООД и Бранд Ню Вижън Къмпани ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.2. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес: www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

 

 1. Механизъм на Играта

4.1. Организаторът публикува изображение, обявяващо старта на играта, на страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/ . Всеки, който желае да участва в играта, следва да коментира под обявения пост с Играта отговор на въпроса „Къде обичаш да тренираш: в залата, в парка или вкъщи?“ и да хареса страницата на Natural Factors България.

 

4.2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

4.3. Всеки може да участва само веднъж в играта.

 

 1. Награда. Теглене и получаване на наградата

5.1. Печелившите участници в Играта са 3.

Наградите са: по една опаковка PGX Daily Ultra Matrix за всеки победител.

5.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

5.3. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

5.4. Спечелилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/ на 25.03.2019г. до 22:00 часа (българско време).

5.5. За получаване на Наградата спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Администратора на Играта на имейл адрес igri@bnv.bg със следната информация: три имена, личен адрес и телефон за връзка.

5.6. Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

5.7. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора.

 

 1. Отговорност

6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

6.4. Организаторът на играта не носи каквато и да било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторското право и т.н.).

6.5. След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства, възникнали след момента на приключване на играта.

 

 1. Защита на личните данни

7.1. Организаторът и Администраторът на Промоцията обработват лични данни съгласно Закон за зашита на личните данни и Регламент 2016/679 за защита на личните данни.

7.2. Обработващ личните данни в настоящата игра е “Бранд Ню Вижън Къмпани” ООД, а администратор на личните данни –”Ревита” ЕООД.

7.3. За да участва в играта, всеки участник следва да се идентифицира със своя профил и предоставяйки личните си данни. Участниците, които не желаят да предоставят личните си данни, следва да не участват в играта.

7.4. За участие в играта Администраторът събира следните лични данни на участници – име, презиме и фамилия.

7.5. За получаване на награда Администраторът събира лични данни – име, презиме, фамилия, адрес за доставка на награда и телефон за връзка за издаване на служебна бележка. Спечелилият награда следва да предостави тези данни доброволно на Администратора на имейл адрес igri@bnv.bg.

7.6. Организаторът и Администраторът полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 за защита на личните данни.

7.7. Организаторът и Администраторът обработват предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел организиране на томболата, обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

7.8. Срокът за съхранение на личните данни от тази игра (имената, адресите и телефоните на победителите) е 30 календарни дни след изтегляне на победителите и обявяването им в страницата.

7.9. Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

7.10. Администраторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с игрите, с изключение на законово предвидените случаи.

7.11. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Администратора.

(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Администратора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

в) Администраторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в сътоветствие със ЗЗЛД и Регламент 2016/679

г) Да поиска от Администраторът да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(д) Право да поискат от Администратора  изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени)

(e) право на жалба до надзорен орган

 

 1. Приемане, изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Официални правила“ или „Правила“. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата: https://revita.bg/

 

 1. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/

 1. Други

10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/

10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturalFactorsBG/  или на имейл адрес igri@bnv.bg.

10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

10.5. Организаторът си запазва правото да извършва таргетиране на аудиторията във Facebook.com изцяло по свое собствено усмотрение.

 

Дата: 19.03.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top