Общи условия на игра „Коледен адвент календар“

1. Организатор на играта

1. 1. Онлайн играта „Коледен адвент календар“ (наричана по-долу „Играта“) се организира и администрира от "Ревита" ООД, ЕИК 160113410, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Източен, бул. Източен No 48 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалната уеб страница на Ревита: https://revita.bg/ („Официални правила“).

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване официалната уеб страница на Ревита: https://revita.bg/

 

2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Играта стартира на 03.12.2021 г. и ще продължи до 25.12.2021 г., 21:00 часа (българско време).

 

3. Право на участие

3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и има навършени 18 години. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми Ревита ООД и Марияна Балтаджиева 2008 ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

3.3. Всеки може да участва само веднъж на ден в играта.

 

4. Награда - теглене и получаване на наградата

4.1. Наградите са:

 • промо код за 10% отстъпка при поръчка, валиден до 28.02.2022;
 • промо код за 15% отстъпка при поръчка, валиден до 28.02.2022;
 • промо код за 20% отстъпка при поръчка, валиден до 28.02.2022;
 • защитни антибактериални маски;
 • брандирани шапки;
 • брандирани тефтери;
 • Витамин С 500 mg х 90 дъвчащи таблетки с вкус на горски плодове;
 • Самбукус x 60 желирани таблетки;
 • RxOmega-3 Extra Strength Рибено масло
 • BioCell Collagen® с хиалуронова киселина;
 • PGX® Daily Ultra Matrix фибри за отслабване

4.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

4.3. За получаване на Наградата спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Администратора на Играта на имейл адрес ppc@revita.bg със следната информация: три имена, телефон за връзка, адрес за доставка и ЕГН.

4.4. Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 10-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

4.5. Наградата ще бъде изпратена до посоченият от победителя адрес.

4.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена, адрес за доставка и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

 

5. Отговорност

5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

5.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

5.3. Организаторът на играта не носи каквато и да било отговорност в случай на несъответстващи данни и материали (които участниците публикуват в противоречие с изискванията на този Официален правилник и съответните закони – за защита на личните данни, авторското право и т.н.).

5.4. След като играта приключи, Организаторът не носи отговорност и/или каквито и да било задължения, породени от обстоятелства, възникнали след момента на приключване на играта.

 

6. Защита на личните данни

6.1. Организаторът на Играта обработва лични данни съгласно Закон за зашита на личните данни и Регламент 2016/679 за защита на личните данни.

6.2. Обработващ и администратор на личните данни в настоящата игра е Ревита ООД.

6.3. За да участва в играта, всеки участник следва да се идентифицира със своя профил и предоставяйки личните си данни. Участниците, които не желаят да предоставят личните си данни, следва да не участват в играта.

6.4. За участие в играта Администраторът събира следните лични данни на участници – имейл адрес.

6.5. За получаване на награда Администраторът събира лични данни - име, презиме, фамилия, телефон за връзка, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка. Спечелилият награда следва да предостави тези данни доброволно на Администратора на имейл адрес ppc@revita.bg .

6.6. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 за защита на личните данни.

6.7. Организаторът обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел организиране на томболата, обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

6.8. Срокът за съхранение на личните данни от тази игра (имената и телефоните на победителите) е 30 календарни дни след изтегляне на победителите и обявяването им в страницата.

6.9. Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

6.10. Администраторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с игрите, с изключение на законово предвидените случаи.

6.11. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Администратора.

(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Администратора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

в) Администраторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в сътоветствие със ЗЗЛД и Регламент 2016/679

г) Да поиска от Администраторът да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(д) Право да поискат от Администратора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени)

(e) Право на жалба до надзорен орган

 

7. Приемане, изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Официални правила“ или „Правила“. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата: https://revita.bg/.

 

8. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/Revita.bg/.

 

9. Други

9.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

9.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/Revita.bg/ или на имейл адрес ppc@revita.bg .

9.3. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

9.4. Организаторът си запазва правото да извършва таргетиране на аудиторията във Facebook.com изцяло по свое собствено усмотрение.

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.