Search
Филтрирай по...

UC-II® неденатуриран колаген тип II за здравето на ставите

Колаген за здрави стави
UC‐II® неденатуриран колаген тип II – ефективна естествена подкрепа за ставите

Няколко клинични проучвания показват, че UC‐II® неденатурираният колаген тип II предлага ползи за здравето на ставите не само за хора с остеоартрит (ОА), но и за здрави възрастни. През 2002 г. Bagchi и др. провеждат малко пилотно проучване без плацебо, в което успешно демонстрират, че с прием на UC-II® жени със ставни здравословни проблеми постигат клинично значими ползи за здравето на ставите след 42 дни. 

Впоследствие две клинични проучвания (Crowley и др. и Lugo и др.) потвърждават подобни ползи при хора с ОА на коляното. В тези контролирани проучвания UC-II® неденатурираният колаген тип II статистически е значително по-ефективен от глюкозамин + хондроитин, измерен от индекса WOMAC. В трето рандомизирано плацебо-контролирано клинично проучване (Lugo и др.) е установено, че UC-II® значително подобрява възстановяването след тренировка, в сравнение с изходното ниво при здрави възрастни, които изпитват болки в ставите след изкачване на стълби. Като цяло, UC-II® неденатурираният колаген тип II се понася добре с ефективна дневна доза от 40 mg.

Проучванията при животни показват подобни ползи за здравето на ставите при кучета-придружители и коне. Резултати от проучвания с кучета-придружители и едно проучване с коне показват, че UC-II® осигурява значителни ползи за здравето на ставите в сравнение с плацебо или с добавки с глюкозамин + хондроитин. Ефективните количества UC‐II® неденатуриран колаген тип II (40 mg/ ден за кучета; 480 mg/ ден за коне) се понасят добре с продължителност на проучването от 3 до 5 месеца. В модел на OA при плъх (Bagi и др.), UC ‐ II® неденатурираният колаген тип II значително подобрява постхирургичната структура и функция на коляното и запазва хрущяла на коляното с количество, еквивалентно на клинично ефективната доза (40 mg/ ден) за хора.

Способността на UC‐II® да поддържа комфорта, мобилността и гъвкавостта на ставите се дължи на неденатурирания колаген тип II. През 2002 г. Bagchi и др. показват, че UC-II® съдържа биологично активни епитопи, за които се смята, че са отговорни за механизма на действие на UC-II® и неговата потенциална роля в оралната толерантност. На нивото на тъканите на Пейер (Peyer’s patches) в червата, UC‐II® взаимодейства с дендритни клетки, за да стимулира имунните регулаторни Т-клетки (Treg). Treg произвежда цитокина IL-10 и трансформиращия растежен фактор b (TGFb), които стимулират хондроцитите да произвеждат колаген тип II.

На основата на многобройни токсикологични оценки UC-II® неденатурираният колаген тип II има широк профил на безопасност (Marone и др.). Резултатите показват, че той има орална остра токсичност LD50 > 5000 mg / kg и дермална остра токсичност LD50 > 2000 mg / kg. Той не е мутагенен, генотоксичен, леко дразни кожата и умерено дразни очите. В допълнение, нивото без наблюдаван неблагоприятен ефект (NOAEL) за UC-II® е 400 mg/ kg/ ден, което е значително по-високо от клинично ефективната доза (40 mg/ ден или 0,57 mg/ kg/ ден за 70 кг мъж). Burdock Group, независима, водеща научна и регулаторна консултантска фирма, извършва критична оценка на данните за безопасност 10, като заключва, че UC‐II® е безопасен за консумация от човека и утвърждава статута му на общопризната като безопасна хранителна съставка (GRAS).

Клинични проучвания при хора

1.В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, Lugo и др. демонстрират ефикасността, поносимостта и ползите от UC‐II® за здравето на ставите при здрави, активни възрастни. Участниците включват възрастни без болки в колянната става в покой, без артритни заболявания въз основа на насоките на Американския колеж по ревматология и без активно използване на лекарства или хранителни добавки, които биха повлияли на комфорта в ставите.

Общо 55 участници (23 мъже, 32 жени), средна възраст 46 години, които отговарят на критериите за включване, са включени и произволно разпределени към една от двете ежедневни добавки за 120 дни: UC‐II® неденатуриран колаген тип II (40 mg) или плацебо. Като основна крайна точка, функцията на ставите се оценява чрез обхвата на движение (ROM), който отразява промените в степента на огъване и разтягане на коляното. Като вторични крайни точки се измерват времетраенето на изпитването на болката и възстановяването от болките в ставите след усилено натоварване от изкачване на стълби.

Завършилите включват 89% (24/27) от участниците в групата на UC‐II® и 79% (22/28) в групата на плацебо. (Двама участници в групата на плацебо не са участвали в оценката на обхвата на движението.) По време на проучването не са наблюдавани нежелани събития, свързани с продукта.

Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, UC‐II® значително (P=.01) подобрява средното удължаване на коляното с почти 10% (съответно 74.0 ± 2.2º срещу 81.0 ± 1.3º) сред завършилите. В сравнение с плацебо, средното удължаване на коляното значително се подобрява на 120-тия ден (81,0 ± 1,3º срещу 73,2 ± 1,9º; P=.002) и още на 90-тия ден от изходното ниво (78,8 ± 1,9º спрямо 73,2 ± 1,9º; P=.045). През цялото време не се наблюдава значителна промяна в удължаването на коляното в групата на плацебо. В сравнение с изходното ниво, добавката с UC-II® удвоява средното време за упражнения преди да се появи дискомфорт в ставите на 120-тия ден (1,4 ± 0,2 минути срещу 2,8 ± 0,5 минути, P<.02). В групата на плацебо не са открити значителни промени в нито един измерен параметър. Интересното е, че петима участници, приемащи UC-II®, не съобщават за болка по време на или след протокола с изкачване на стълби (P=.03, при посещение) в сравнение с един участник в групата на плацебо.

Тези открития показват, че UC‐II® неденатурираният колаген тип II (40 mg / ден в продължение на 4 месеца) се понася добре и предлага клинично значими подобрения в удължаването на коляното и комфорта след тренировка при здрави възрастни.

2.В многоцентрово (n=13), рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, ефикасността на добавката с UC-II® е сравнена с глюкозамин + хондроитин (GC). Общо 191 мъже и жени на средна възраст с клинично валидиран умерен до тежък остеоартрит са записани и разпределени на случаен принцип към една от трите дневни добавки за 180 дни: UC‐II® (40 mg), глюкозамин и хондроитин (GC) (1500 mg G & 1200 mg C) или плацебо. Основната крайна точка е промяната в общия WOMAC резултат. Вторичните крайни точки включват функционалния индекс на Lequesne (LFI), визуална аналогова скала на болката (VAS) и подскали на WOMAC.

Общо 164 субекта (164/191; 86%) са завършили проучването; отпадането се дължи на причини, различни от употребата на проучвания продукт. Сред завършилите, участниците в групата с UC-II® значително (P<.05) понижават общия си WOMAC резултат в сравнение с плацебо и GC, измерен чрез анализ на ковариация (ANCOVA) в края на изследването. Стратифицираният анализ на хрущялния олигомерен матричен протеин (COMP) – серумен биомаркер на увреждане на ставите – показва, че сред участниците с по-високи изходни нива (> 285 mg / ml), тези в групата на UC‐II® имат значително (P<.05) по-големи намаления в общия WOMAC резултат за субекти, стратифицирани въз основа на изходните нива на COMP, отколкото тези в плацебо или GC групата в края на проучването.

UC‐II® значително намалява WOMAC подскалите и средните резултати за VAS и LFI на 180-тия ден в сравнение с плацебо или GC. Не са наблюдавани значителни промени между GC и плацебо групите за нито един измерен функционален резултат. Въпреки че резултатите за безопасност са сходни сред групите, употребата на спасителни лекарства е по-ниска в групата UC‐II®, отколкото в групите GC или плацебо.

UC-II® (40 mg / ден в продължение на 6 месеца) се понася добре и е значително по-ефективен от GC за подпомагане на здравето на ставите при възрастни с остеоартрит на коляното.

3.В пилотно проучване Crowley и др. показват ефикасността на UC‐II® в сравнение с глюкозамин + хондроитин (GC) за здравна подкрепа на ставите при хора с остеоартрит. Общо 52 възрастни със средна възраст 59 години, с клинично валидиран умерен ОА на коляното са разпределени на случаен принцип към една от двете ежедневни добавки за 90 дни: UC‐II® (40 mg) или GC (1500 mg G и 1200 mg С). Клиничните оценки са направени на изходно ниво, 30, 60 и 90 дни, включително резултати за общ WOMAC, функционален индекс на Lequesne (LFI) и визуална аналогова скала на болката (VAS). Участниците попълвали дневник през цялото времетраене на проучването, за да наблюдават страничните ефекти, употребата на лекарства и придържането към лечението.

Не се съобщава за значителна разлика между групите в нежеланите ефекти. През цялото време повечето от участниците, приемали GC, се нуждаели от спасителни лекарства, в сравнение с участниците, приемали добавки с UC‐II®.

След 90 дни добавката UC‐II® намалява оценката по WOMAC повече от GC (съответно 33% срещу 14%), намалява значително оценката по VAS повече от GC (съответно 40% спрямо 15%) и намалява оценката по LFI повече от GC (съответно 20% срещу 6%). За разлика от подобренията с GC, всички подобрения с добавка UC-II® в тези функционални параметри достигат статистическа значимост (P<.05).

UC‐II® неденатуриран колаген тип II (40 mg / ден в продължение на 90 дни) се понася добре и е по-ефективен от GC, измерен чрез индекса WOMAC при хора с умерено до тежко състояние на остеоартрит на коляното.

4.В отворено пилотно проучване Bagchi и др. демонстрират ефикасността и поносимостта на UC-II® за поддържане здравето на ставите. В отделни лабораторни анализи изследователите потвърждават наличието на биологично активни епитопи, необходими за орална толерантност – механизмът, по който се смята, че действа UC-II®.

За пилотното проучване изследователите включват пет жени на възраст от 58 до 78 години със значителен дискомфорт в ставите, две от които са клинично диагностицирани с ОА. Жените са помолени да приемат единична дневна доза UC-II® неденатуриран колаген тип II (40 mg) в продължение на 42 дни и да записват съответните нива на дискомфорт, използвайки хедонова скала (1 = поносимо до 10 = непоносимо) на изходното ниво и веднъж на всеки 7 дни.

След 42 дни всички, с изключение на един участник, съобщават за ползи за здравето на ставите още през третата седмица от приема на добавка. При четиримата участници приемът на UC-II® е свързан с общо средно 26% намаление на усещания дискомфорт от изходното ниво. Не са наблюдавани странични ефекти от UC-II®.

Резултатите от ELISA – валидиран ензимно-свързан имуносорбентен анализ, показват, че UC-II® съдържа гликозилирани биологично активни епитопи с правилния състав и структурно съответствие на зависимия от галактоза гликопротеин. По-нататъшният анализ чрез електронна микроскопия показва, че епитопите са с триспирална структура, частично запазена в стомашния сок. След инкубация в симулиран стомашен сок в продължение на 90 минути, около 50% от разтворимия UC-II® остава в биологично активна епитопна форма.

Изследователите предполагат, че UC-II® работи чрез тези епитопи, тъй като оцеляват в храносмилането с триизмерната структура, необходима за взаимодействие с лимфоидната тъкан, заобикаляща тънкото черво (тъканите на Пейер). По този начин се смята, че UC‐II® влияе върху чревната имунна система чрез орална толерантност, за да изключи имунния отговор, насочен към колаген тип II в ставния хрущял.

Спомагателно проучване

UC‐II® неденатуриран колаген тип II подобрява функцията след нараняване и поддържа нормалното състояние на хрущяла на коляното при модел на остеоартрит при плъхове. Използвайки модел на остеоартрит при плъх, Bagi и др. демонстрират способността на UC‐II® да ускори структурата на ставния хрущял в интервенционно проучване. За това проучване изследователите са извършили частична хирургична операция по медиална менисцектомия (PMMT) при 20 мъжки плъха, за да предизвикат ОА. В продължение на 8 седмици, започвайки веднага след операцията, 10 от плъховете получават орална доза UC‐II® (0,66 mg/ kg/ ден), еквивалентна на клинично ефективната доза от 40 mg/ ден при хора, докато другите 10 плъха получават само 0,5% метил целулоза. Отделно, 10 плъха са служили като непокътнати контроли, а други 10 плъха са получили фиктивна операция. Оценени са динамичната способност за носене на тегло на предните и задните крака, серумните биомаркери на метаболизма на костите и хрущялите, целостта на субхондралната и спонгиозната кост в тибиалната епифиза и метафизата с помощта на изображения и патологията на хрущяла с помощта на хистохимично оцветяване на медиалното тибиално плато.

Хирургичната операция по медиална менисцектомия създава умерен остеоартрит на медиалното тибиално плато и влошаване на ставния хрущял, което намалява способността за носене на тежест на оперирания крайник. Въпреки това, започнатият веднага след операцията UC‐II®, не само запазва способността за носене на тежест на ранения крак, но запазва целостта на спонгиозната кост при метафизата на тибията и ограничава прекомерното образуване на остеофити и влошаване на ставния хрущял.

Тези предварителни открития предполагат, че приемането на клинично значима дневна доза UC‐II®, започвайки веднага след нараняване на коляното, може да подпомогне механичната функция и да помогне за поддържане на ставния хрущял и костната цялост на увредената колянна става.

Проучвания при животни-придружители

UC‐II® неденатурираният колаген тип II се понася добре и е по-ефективен от глюкозамин + хондроитин за дискомфорт, свързан с артрит при коне. В това проучване при животни7 Gupta и др. демонстрират ефикасността на пероралния прием на UC‐II® в сравнение с глюкозамин + хондроитин (GC) за поддържане на здравословното състояние на ставите при коне с клинично диагностициран, умерено тежък ОА.

За това проучване изследователите избират коне от Конния център на държавния университет, Мъри въз основа на външни визуални признаци на куцота. Пет групи коне (по 5-6 коня в група) са получавали различни ежедневни добавки в продължение на 5 месеца: плацебо, UC-II® (320, 480 или 640 mg) или GC (съответно 5,4 и 1,8 g), два пъти дневно през първия месец и веднъж дневно след това).

Оценени са общ дискомфорт, дискомфорт при манипулация на крайниците, физически преглед и чернодробни и бъбречни функции. Конете, получаващи плацебо, не показват промяна, докато тези, получаващи всички дози UC-II® показват значително намаляване на дискомфорта (P<.05). По-високите дневни дози UC-II® (480 mg и 640 mg) осигуряват еднакви ползи, което показва, че 480 mg/ ден е оптимална доза. При тази доза общият дискомфорт намалява от 100% на 12%, а дискомфортът при манипулация на крайниците намалява от 100% на 22%. Въпреки че GC групата показва значително (P<.05) намаляване на дискомфорта в сравнение с изходното ниво, ефикасността е по-малка от тази с UC-II®. Няма съобщения за промени в клиничното състояние (т.е. телесно тегло, телесна температура, честота на дишане и пулс) или чернодробни и бъбречни функции.

UC‐II® неденатуриран колаген тип II се понася добре и е по-ефективен от глюкозамин + хондроитин за здравето на ставите при обективни количествени изследвания. В това проучване при животни5 Gupta и др. показват, че UC-II® е ефикасен в подкрепа на здравето на ставите при кучета-придружители с умерен артрит.

За това проучване изследователите проследяват четири групи възрастни кучета (от 7 до 10 в група), всяко с тегло над 18 кг, на които се дава една от четирите дневни добавки в продължение на 5 месеца: плацебо, UC‐II® (40 mg), GC (съответно 2,0 g и 1,6 g) или комбинирани UC‐II® и GC. Както изследователите, така и собствениците, са заслепени от рандомизацията и всички кучета са останали при собствениците си по време на проучването. На месечна база дискомфортът при всяко куче се оценява чрез наблюдение (т.е. общ дискомфорт, дискомфорт при манипулация на крайниците и дискомфорт след физическо натоварване) и се измерва количествено чрез параметрите на наземната сила (GFP) (т.е. пиковата вертикална сила и площта на импулса). Кучетата са изследвани всеки месец за физическо състояние, чернодробни и бъбречни функции.

Докато дискомфортът, измерен чрез наблюдение, значително (P<.05) намалява във всички активни групи, само UC‐II® групата има значително увеличение на количествените GFP-базирани параметри (още на 90-тия ден), което е показателно за значително намаляване на дискомфорта, свързан с артрит. Нито едно от кучетата в групите не показва промени във физическото състояние или чернодробните и бъбречните функции.

Тези открития показват, че приемът на UC-II® (40 mg/ ден в продължение на 5 месеца) се понася добре и значително повишава комфорта при кучета с умерен артрит.

Изследователите също така отбелязват, че тези открития предполагат, че работят различни механизми на действие. Глюкозаминът може да помогне за засилване на синтеза на протеогликан, който е нарушен в остеоратритния хрущял. Хондроитинът помага хрущялната тъкан да се поддържа хидратирана, еластична и устойчива на стрес. Счита се, че малко количество UC-II®, приемано през устата, действа чрез орална поносимост. Тоест, UC‐II® неденатурираният колаген тип II може да подобри подвижността, гъвкавостта и комфорта на ставите, като предотвратява имунната система да атакува и увреди ставния хрущял.

UC-II® неденатурираният колаген тип II се понася добре и осигурява значителни ползи за здравето на ставите при кучета-придружители. В това проучване при животни D’Altilio и др. демонстрират ефикасността, поносимостта и безопасността на пероралния прием на UC-II® и глюкозамин + хондроитин (GC) за повишен комфорт при кучета-придружители с умерен артрит.

За това проучване изследователите са проследили кучета-придружители, на които е дадено плацебо, UC‐II® неденатуриран колаген тип II (40 mg) или GC (съответно 2,0 g и 1,6 g), или UC ‐ II® в продължение на 4 месеца. Както изследователите, така и собствениците са заслепени от рандомизацията. На месечна база дискомфортът при всяко куче се оценява чрез наблюдение (т.е. общ дискомфорт, дискомфорт при манипулация на крайниците и дискомфорт след физическо натоварване). Кучетата са изследвани всеки месец за телесно тегло, функции на черния дроб и бъбреците.

Кучета, получавали UC‐II® неденатуриран колаген тип II, показват значително намаляване на общия дискомфорт в рамките на 30 дни (33%) и дискомфорта при манипулация на крайниците и свързаната с упражнения куцота след 60 дни (съответно 66% и 44%). Максимално намаляване на дискомфорта е отбелязано след 120-дневен прием (общ дискомфорт – 62%; дискомфорт при манипулация на крайниците – 91%; и накуцване, свързано с упражнения – 78%). В допълнение, кучетата, приемали UC-II®, са по-игриви и енергични в сравнение с другите групи. За разлика от това, приемът на GC облекчава до известна степен дискомфорта, но незначително (P>.05). Не са докладвани нежелани ефекти.

Тези открития показват, че UC-II® неденатуриран колаген тип II (40 mg/ ден в продължение на 4 месеца) се понася добре и осигурява значителни ползи за здравето на ставите при кучета-придружители.

Изследване на безопасността

Въз основа на обширни токсикологични тестове, UC‐II® неденатурираният колаген тип II показва широкоспектърен профил на безопасност. През 2010 г. Marone и др. извършват обширно токсикологично проучване9 на UC-II®, включително орална и дермална токсичност, дразнене на кожата и очите, генотоксичност и мутагенност.

Резултатите показват, че UC‐II® има остър орален LD50 > 5000 mg / kg и остър дермален LD50 > 2000 mg / kg. UC‐II® е класифициран като леко дразнещ кожата и умерено дразнещ очите, въз основа на тестове за първично дразнене на кожата и очите.

Установено е, че UC-II® е немутагенен, чрез направените измервания чрез тест за обратна бактериална мутация (Амес тест) в пет щама Salmonella typhimurium със или без метаболитно активиране (S9). Също така е установено, че UC-II® не е генотоксичен, измерено чрез друг тест за генна мутация, клетки на миши лимфом или със или без метаболитно активиране. И накрая, резултатите от дозозависимия, 90-дневен тест за субхронична токсичност при плъхове Sprague-Dawley установяват, че не се наблюдава ниво на неблагоприятен ефект (NOAEL) за перорален прием на UC-II® – 400 mg/ kg/ ден, което е значително повече от клинично ефективната доза (40 mg/ ден или 0,57 mg/ kg/ ден за 70 килограмов мъж). Тези открития демонстрират, че UC-II® неденатурираният колаген тип II проявява широкоспектърен профил на безопасност.

Burdock Group потвърждава широкоспектърния профил на безопасност на UC‐II® и потвърждава неговия GRAS статус. През 2009 г. Burdock Group, водеща консултантска група, осъществява независим преглед на изследванията за безопасност на UC-II® при задълбочена и критична оценка.10 Експертната група от токсиколози заключва, че UC-II® неденатурираният колаген тип II е безопасен за консумация от хората и потвърждава статуса му на общопризната като безопасна хранителна съставка (GRAS). UC‐II® неденатуриран колаген тип II е нова хранителна съставка (NDI), регистрирана в Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA), САЩ.

Основни определения

  • UC‐II® неденатуриран колаген тип II е търговска марка за патентованата форма на колаген на прах с неденатуриран (естествен) колаген тип II, активната форма, която е важна за оптималното поддържане здравето на ставите.
  • Остеоартрит (OA) – според Фондацията за артрит (САЩ), OA е най-често срещаната форма на артрит. Напредването на възрастта е основен рисков фактор, но всеки, който наранява или натоварва ставите си, включително спортисти, военнослужещи и хора, извършващи тежка физическа работа, могат да бъдат по-податливи към развитие на ОА. 
  • Индекс WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Оsteoarthritis Index) – клинично валидиран въпросник, използван за оценка на симптомите на артрит в три области (субскали): физическа функция, скованост и болка в коляното.

Източник: LONZA / UC-II White Paper

 

Revita Ви препоръчва: Advanced Collagen+Hyaluronic Acid and Boron – натурална формула на канадската компания Webber Naturals, която съдържа UC‐II® неденатуриран колаген тип II в съчетание с бор и хиалуронова киселина за още по-мощно и ефективно действие. 

Advanced Collagen+Hyaluronic Acid and Boron се препоръчва при остеоартрит, болки и скованост в ставите, намалена мобилност и ставен дискомфорт, предизвикан от физически натоварвания. Продуктът се предлага под формата на лесни за преглъщане мини каплети, всяка от които съдържа 40 mg от патентованата съставка UC-II®. Същата доза е използвана и в клиничните проучвания, доказващи ефикасността на UC-II®! 

Дозировка: приемайте по 1 мини каплета дневно. За оптимални резултати, комбинирайте приема на продукта с витамин D3 и калций!    

 

Свързани продукти

Още по темата

Global healing - хранителни добавки
Грижа против стареене

Global Healing – глобално изцеление от нулата

Global Healing е американска компания за производство на висок клас натурални продукти за здраве. Неин основател е д-р Едуард Груп, чието образование включва както традиционна специалност – хиропрактика, така и алтернативна – натуропатия. Той също така

Прочетете повече »
Магнезий
Полезни съвети

Магнезий: кога се пие и каква форма да изберем

  Магнезият е един от най-разпространените химични елементи в земната маса и има определяща биологична роля за живите организми. Съдържа се в почти всяка клетка и активно участва в синтеза на аденозин трифосфат – основната

Прочетете повече »
Здраве за мозъка
Здраве и красота

Super Lion’s Mane – най-добрият продукт за здравето на мозъка в класацията на Taste For Life

  Продуктът Super Lion’s Mane на американската компания Mushroom Wisdom, е носител на наградата Back-to-School Essentials на издание Taste For Life за 2021 година. Наградата Back-to-School Essentials се присъжда на най-качествените хранителни добавки, подходящи за

Прочетете повече »

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top