×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.

 РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

1. Възложител на Играта е Холиста Експрес ЕООД, ЕИК 206485414 със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, кв. Полигона, бл.43, офис 6, вх.А, наричан по-долу („Възложител”).

2. Организатор на Играта е „Аргент - 2002 ООД“, ЕИК 131015485 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 81 А, ет. 5 („Организатор“).

3. Вземайки участие в Играта, участниците декларират, че са запознати с изложените по – долу Официални правила на Играта, приемат ги без забележки и се задължават да ги спазват. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.

4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия.

 РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

  1. Играта на Famille Mary: „GIVEAWAY” се организира и провежда на територията на Република България. Провежда се чрез официалната страница на Възложителя във Facebook и Instagram на адреси:

А) https://www.facebook.com/profile.php?id=61553755340559

Б) https://www.instagram.com/famillemarybulgaria/

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Играта стартира на 12.02.2024 г.(понеделник). Победителят в играта ще бъде изтеглен на 19.02.2024 г.(поведелник)

2. Организаторът има право да променя сроковете на Играта по предходната точка, като известява за това във Facebook и Instagram страницата си посочена в т.1 от раздел II от настоящите Общи условия.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя или Организатора.

4. Всеки желаещ да участва в Играта може да се запознае с Официалните правила за участие.

5. Участник в Играта е всяко лице, отговарящо на изискванията в настоящите Официални правила, разполагащо с активен профил в платформата www.facebook.com и www.instagram.com

6. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни условията на раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА по-долу.

7. Участници изпълнили условията по раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА и участвали в него след изтичане на предварително обявения срок по т.1 от настоящия раздел, няма да бъдат считани за участващи в Играта и няма да участват при разпределение на наградите.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

1. В Играта могат да участват всички физически лица на възраст навършени 18 години, с изключение на служителите на Възложителя или Организатора или на техни холдингови или дъщерни дружества, служители на рекламни агенции или дистрибутори на Възложителя, които са професионално свързани с Играта или нейната администрация, както и непосредствени членове на семейството на всички гореспоменати лица (деца, родители, братя и сестри и съпрузи).

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящия конкурс. Организаторът може да изисква от участниците да му представят доказателство, че са правоспособни да участват в конкурса.

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook и Instagram профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

4. Ако действията на участниците противоречат на духа или целта на конкурса, Организаторът е в правото си да ги дисквалифицира.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. За да се включат в Играта, участниците трябва да посетят Facebook/Instagram страницата на Възложителя по т.1 от раздел II, използвайки своите профили във Facebook/Instagram, да харесат/последват страницата/профила на Famille Mary, както и да харесат публикацията на Famille Mary с Играта в една от двете социални мрежи и да отбележат в коментар един приятел. Победител се избира чрез онлайн генератор, като се проверява изпълнени ли са условията на Играта и ако не – се тегли нов победител.

2. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили всички условия предвидени в настоящия раздел.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1.Наградите в Играта, които могат да бъдат спечелени, се предоставят от Възложителя на Играта - Холиста Експрес ЕООД и Наградите представляват както следва:

1.1 От Играта във Facebook :

А) Сапун с мед от лимонов цвят „Abellie Savon au miel de citronnier“

Б) Био конфитюр с мед, портокали и клементини

В) Био цветен мед с лешници „Miele et noisette bio“

1.2 От Играта в Instagram :

А) Бонбони за смучене с пчелен мед и прополис с вкус на мандарина

Б) Пчелен мед от портокалово дърво от Андалусия, Испания

В) Душ крем за тяло Surgas с портокалов цвят, мед и масло от ший

2. Общият брой печеливши в Играта е 6 (шест). Всеки участник може да спечели само по една награда. Наградите не могат да бъдат заменени с тяхната паричната равностойност. Трима от победителите ще бъдат избрани от Facebook страницата на Famille Mary, а останалите трима – от Instagram профила на Famille Mary.

3 . Печелившите ще се изтеглят на 14.02.2024г. и ще бъдат обявени в същия ден в коментар под поста в двете официални страници на Famille Mary.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Решението на Организатора за избор на победители и предоставяне на награди е окончателно. Не е позволена намеса в кореспонденцията или дискусията при избора на победителите в Играта.

2. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook, като Участникът се задължава да върне отговор на Организатора като предостави в лично съобщение във Facebook следните данни: три имена, адрес и телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация в обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

3. Разходите за доставка на наградата е за сметка на Организатора.

4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

5. Участия, които не отговарят на предвиденото в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; непълен/неточен адрес, грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност при прекратяване на Играта поради форсмажорни обстоятелства.

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на Играта.

6. Описаните в настоящия раздел права и задължения на Участниците, Организатора и Възложителя не са лимитирани от крайната дата и приключването на Играта.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И COVID-19

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата на Famille Mary във Facebook и Instagram по т.1 от раздел II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата за участие или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

2. Изпълнението на задълженията на Възложителя и на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, подлежи на следните събития, всяко от които ще представлява Форсмажорно събитие: война, правителствена наредба или съветнически действия, действия и/или заплахи от тероризъм, гражданско безредие, пожар, наводнение, експлозия, земетресение, пандемия, бедствия, катастрофи или други бедствия, трудови спорове, стачки или заплахи от стачки, ограничаване на транспортните средства и всяка друга причина или обстоятелство извън контрола на това сдружение, което прави незаконно, невъзможно или непрактично да се изпълняват такива задължения. В случай на форсмажорни събития, Възложителят и Организаторът могат да прекратят или да преустановят изпълнението на задълженията си по настоящия договор.

Ако вирусът COVID-19 или свързаните с него опасения или смущения, възпрепятстват Организатора или отговорното лице да изпълни някое от задълженията си навреме или изобщо, то Възложителят не носи отговорност за това неизпълнение или забавяне на изпълнението.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават съобразно настоящите Официални правила и законите на Република България, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Конкурса, нямат право на участие.

4. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо с Играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния участник на подобно съдържание.

5. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

6. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на ОРГАНИЗАТОРА на следния имейл адрес: digital@argent-bg.com На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

7. Настоящите Правила влизат в сила на 07.02.2024 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Раздел XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство, а страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на България.

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Продуктът беше успешно добавен в любими.