Условия за провеждане на играта "Играй и спечели с мултивитамини Alive!"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Играй и спечели с мултивитамини Alive!“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на www.revita.bg/igra
1.2. Организатор на Играта е „Ревита ЕООД”, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 160113410, ДДС No BG160113410, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. „Източен“ 48, тел. 02 953 05 83 („Ревита“ или „Организатора“).
1.3. Периодът на провеждане на играта е от 01.10.2019 г. до 12.12.2019 г. („Период на провеждане”).
1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти (аптеки, дрогерии, магазини за здравословни храни и здравословен начин на живот, онлайн магазини).
1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с
условията.
1.6. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва: 1 брой ховърборд, 1 брой таблет, 10 опаковки Alive! Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки, 10 опаковки Alive! Мултивитамини за деца желирани таблетки.
Наградите не могат да се осребряват.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Ревита ООД“ или „Гео Нутришън ООД“, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен и съпрузи), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА
3.1. За участие в Играта желаещите трябва да закупят минимум 1 (една) опаковка Alive! Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки или Alive! Мултивитамини за деца желирани таблетки от която и да е аптека или онлайн магазин на територията на Република България в Периода на провеждане на играта.
3.2. За участие в Играта желаещите трябва да запазят касовата бележка от направените покупки.
3.3. Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на играта revita.bg само веднъж.
3.4. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.
3.5. В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с прикачена снимка на касова бележка и закупения продукт.
3.6. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), адрес, имейл адрес и телефон.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградата.
4.2. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 12.12.2019 г. (четвъртък). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.
4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Мениджмънт“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.
4.4. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
4.5. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.
4.6. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Ревита (https://www.revita.bg/ и (https://www.revita.bg/igra) след свързване и потвърждение от
страна на Участниците.
4.7. Наградата се изпраща до печелившите участници с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочени от печелившите адреси.
4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.
5.2. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за
целите, посочени в настоящите Условия.
5.3. Организаторът обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.
5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)
5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване,договорни отношения или легитимен интерес.
5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), адрес, имейл адрес, телефонен номер.
5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
5.8. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: -две имена на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата revita.bg за срок не по-дълъг от една година;
-за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 5 години от датата на предоставяне на наградата;
-данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;
-данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Ревита.
5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Ревита или на имейл адрес: site@revita.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Ревита дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Ревита да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Ревита да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Ревита личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.
5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Ревита по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;
5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Ревита ООД, се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:
https://www.revita.bg/ в раздел „Защита на личните данни“
5.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.
6.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително
разходи за достъп до Интернет).
6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ
7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: site@revita.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство

Свържи се с нас!

Последвай ни

Уеб сайт: